สาขาที่เปิดสอน

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการขาย
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาววิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาไฟฟ้ากำลัง
Visitors: 174,603