ประวัติวิทยาลัย

    ข้อมูลวิทยาลัย

     วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค( BANGLAMUNG INTER - TECH )  เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ชลบุรี  เขต    สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อย่อโรงเรียน   " Inter-tech "   เปิดสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   แบ่งเป็น     ระดับ  คือ

              -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                                - สาขาการบัญชี

                                - สาขาการตลาด

                                - สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                -  สาขาการโรงแรม

                                -  สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

                                                                                                                                -  สาขาอิเล็กทรอนิกส์

                                                                                                                                -  สาขาไฟฟ้ากำลัง

                                                                                                                -  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )  

                                                                                                                                -  สาขาวิชาการบัญชี

                                                                                                                                -  สาขาการตลาด

                                                                                                                                -  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                                                                                                                -  สาขาการจัดการทั่วไป

                                                                                                                                -  สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                                                                                                                                -  สาขาไฟฟ้ากำลัง

                                                                                                                                -  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                                                                                                                -  สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงเรียน

               วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค    ตั้งอยู่เลขที่  ๑๓๔ /๑  หมู่ที่     ซอยวัดประชุมคงคา    ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๕๐         มีเนื้อที่    ไร่  ๘๐  ตารางวา  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    อาคารแฝด    ชั้น    หลัง  ประกอบด้วยห้องเรียน  จำนวน  ๔๓  ห้อง ,    ห้องประกอบ  จำนวน  ๑๔  ห้อง ,  ห้องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  จำนวน    ห้อง  ,  ห้องสมุด จำนวน    ห้อง   ,   ห้องน้ำ  จำนวน  ๑๖  ห้อง   ,  อาคารโภชนาคาร  จำนวน    หลัง   , สนามบาสเกตบอล  จำนวน    สนาม , สนามฟุตซอล  จำนวน    สนาม  ,    สนามวอลเลย์บอล  จำนวน    สนาม  ,  สนามเซปักตระกร้อ  จำนวน    สนาม ,  โรงจอดรถ    หลัง  บริเวณจอดรถประกอบด้วยรั้วคอนกรีต  โดยรอบ    ด้าน  มีหอจตุคามรามเทพไว้เป็นที่สักการบูชา

 ชุมชนและสถานที่

               วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค  ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก  มีพื้นที่ตั้งอยู่ในกรอบพื้นที่มีกายภาพประกอบไปด้วย 

                                     -  ด้านทิศตะวันออกจดกับบ้านเช่าห้องชุด  อาคาร    ชั้น 

                                     -  ด้านทิศใต้    จดกับถนน  และวัดประชุมคงคา 

                                     -  ด้านทิศเหนือจดกับสถานตากอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                     -  ทิศตะวันตกจดกับหมู่บ้านเอกชน  และอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเป็นระยะทาง  ๓๐๐   เมตร  และห่างจากทะเลประมาณ    ๑๐๐   เมตร 

 
Visitors: 174,603