ตราสัญลักษณ์

                                                                                               วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์ - เทค

 ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่ทางวิทยาลัยได้ออกแบบเป็นสัญลักษณ์รูป วงกลม  ถูกต้องตามกฎระเบียบของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบด้วย  องค์ประกอบ    ส่วน  คือ 

               ส่วนที่     เป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบินกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า   

               ส่วนที่     เป็นสัญลักษณ์ สมศ.  

               ส่วนที่ ๓    เป็นสัญลักษณ์เครื่องคอมพิวเตอร์    เครื่อง 

               ส่วนที่      เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้ ๒ ต้นและกวาง    ๒ ตัว 


ความหมายตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย  

                                 เครื่องบิน  หมายถึง การมองกว้าง  มองไกล  มองอนาคตที่สดใส


                                                                               สัญลักษณ์ สมศ.หมายถึงการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ


                                   คอมพิวเตอร์    เครื่อง  หมายถึงการสื่อสารกว้างไกลเทคโนโลยี   ก้าวหน้า   ทันสมัยทันเหตุการณ์ 


                                       ต้นไม้    ต้นและกวาง  ๒ ตัว หมายถึงชีวิตที่เรียบง่าย มีความพอเพียง  ร่มเย็นเป็นสุข


                                                                                       สรุปความหมายของตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

            เป็นวิทยาลัยที่พัฒนาผู้เรียนครบถ้วนทุกด้าน  เพื่อให้ผู้เรียนสำเร็จหลักสูตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีอนาคตที่ดี  มีชีวิตที่สดใส  ร่มเย็นเป็นสุข  สามารถสื่อสารทันสมัย  ทันโลก    ทันเหตุการณ์   เป็นการเปิดโอกาสที่ดีให้แก่นักเรียน-นักศึกษา  สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พัฒนานักเรียน-นักศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จึงทำให้ผู้สำเร็จหลักสูตรมีมาตรฐานชีวิตที่ดีและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

Visitors: 174,603