วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

               วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์ เทค  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนสมัยใหม่   ที่มุ่งเน้นพัฒนานักเรียน-นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรแล้วมีความสามารถประกอบอาชีพได้ดี   มีความก้าวหน้าหรือสามารถประกอบการของตนเองที่มั่นคง ดำรงตนอยู่ได้ทั้งในสังคมไทย    และสังคมโลกอย่างมีคุณภาพ    บนพื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  ประเพณี วัฒนธรรมไทยที่ดี  รวมทั้งเป็น ผู้มีความสามารถปรับตนเองได้อย่างปกติสุข

 

พันธกิจ

                   เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  วิทยาลัยจึงกำหนดพันธกิจดังนี้

                -  พัฒนาระบบการเรียนการสอน ยึดมั่นในปรัชญาของวิทยาลัย  นโยบายของวิทยาลัย   และรัฐบาลให้มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรของวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ   ทักษะและประสบการณ์ รวมทั้งการถ่ายทอดวิชาการและวิชาชีพให้เหมาะสมกับ นักเรียน-นักศึกษาและสังคมปัจจุบัน

                     - พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อนวัตกรรม รวมทั้งการดูแล ติดตามนักเรียน-นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  ของหลักสูตร และนักเรียน-นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายของโรงเรียน    และมาตรฐานการอาชีวศึกษา

                -  พัฒนาอาคาร  สถานที่  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อม  เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย

Visitors: 174,602