ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ได้เปิดทำการสอนด้วยกันทั้งสิ้น  7  สาขาวิชา  ได้แก่

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการขาย
  • สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์


 

Visitors: 174,603