ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ได้เปิดทำการสอนด้วยกันทั้งสิ้น 9 สาขาวิชา  ได้แก่

  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
  • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • สาขาการโรงแรม
  • สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สาขาอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

Visitors: 174,603