แผนปฏิบัติการปี 2563

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

                 1) จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ

                 2) ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียน ครู  และบุคลากรของวิทยาลัย

                 3) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน และท้องถิ่น

                 4) ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standard) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพื้นฐานสาหรับการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

                 5) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศในด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ

                 6) พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น

                 7) จัดการการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของภาคธุรกิจสังคมและการพัฒนาประเทศ

                 8) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน และสังคม

                 9) ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

               10) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร บริการวิชาการ และบริการต่างๆ แก่สถานศึกษาอื่นๆ

Visitors: 178,281