สีประจำวิทยาลัย


สีเหลือง    หมายถึง    ความมีสิริมงคล  เป็นสีประจำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ-ดุลยเดช เทิดทูนความดีงามมีสัจจะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม   

            

สีน้ำเงิน หมายถึง  พระมหากษัตริย์  เป็นสีแห่งความมั่นคง  มีศักดิ์ศรี  และสง่างาม

Visitors: 174,603