สมัครเรียน

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนระดับชั้นปวช.  

     -  ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

     -  ภาคพิเศษ  (อาทิตย์)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

 *****************************************************************************

ผู้ที่สนใจสมัครเรียนระดับชั้นปวส.  

     -  ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์)

     -  ภาคพิเศษ  (อาทิตย์)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และระดับชั้นปวช.

 

Visitors: 174,603