โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐       ณ  บ้านสุขาวดี  วันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ได้ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยท่านว่าที่ร้อยตรีณรงค์  เกษตรภิบาล ประธานในพิธี  ในวันอาทิตย์ที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  ณ  บ้านสุขาวดี  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 174,603