สมัครเรียนระดับชั้นปวช.

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า โดยทางวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนด้วยกันทั้งสิ้น  7  สาขาวิชา

ระดับปวช.

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการโรงแรม

สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาไฟฟ้ากำลัง

สาขาอิเล็กทรอนิกส์


ใบสมัครเรียนระดับชั้นปวช.

*** กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบทุกช่อง ***
( ช่องไหนไม่มีข้อมูลกรุณาเติม - )
Visitors: 177,018