สมัครเรียนระดับชั้นปวส.

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย(ม.6) หรือเทียบเท่าและระดับปวช. โดยทางวิทยาลัยได้ทำการเปิดสอนด้วยกันทั้งสิ้น  9  สาขาวิชา

ระดับปวส.

สาขาการบัญชี

สาขาการตลาด

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาการจัดการทั่วไป

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

สาขาการโรงแรม

สาขาไฟฟ้ากำลัง

สาขาอิเล็กทรอนิสก์

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

*** กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวให้ครบทุกช่อง ***
( ช่องไหนไม่มีข้อมูลกรุณาเติม - )
Visitors: 174,603