การปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพยกระดับสู่ความเป็นชาวอาชีวะ

การปฐมนิเทศเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพยกระดับสู่ความเป็นชาวอาชีวะ

23  กันยายน 2561

ณ ห้องสัมมนาโรงแรม Gazebo Resort Pattaya

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค

Visitors: 177,018