ยินดีต้อนรับสู่รั้ว...วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา  2563 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 สาขาวิชาการบัญชี     

        - สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

        - สาขางานการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด     

        - สาขางานการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

        - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

        - สาขางานการตลาด

 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

        - สาขางานการจัดการทั่วไป

 

สาขาวิชาการจัดการโลจีสติกส์

        - สาขางานการจัดการโลจีสติกส์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

        - สาขางานการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

        - สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

        - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาไฟฟ้า

        -  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

        - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

        - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์

        - สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

        -  สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

 

  ช่องทางการติดต่อ

ID Line        :  @inter-tech

Facebook     :  Banglamung Inter-Tech

E-mail          :  inter-tech1@hotmail.com

Website        :  www.inter-tech.ac.th

โทร               :  038-234343-4

มือถือ            :  086-3008717 ,  086-3808992

แฟกซ์           :  038-234343

                                                                      

Visitors: 166,502