เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน, 8:00 - 17:00

สายด่วน

038-234 343-4

Line ID

@inter-tech

Image

Welcome to INTER-TECH

20 ปี ของประสบการณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค(BANGLAMUNG INTER-TECH) เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ชื่อย่อโรงเรียน "Inter-tech" เปิดสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

โดยมีสาขาต่างๆ ดังนี้
ระดับ ปวช. สาขาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการโรงแรม / สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ / สาขาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขาไฟฟ้ากำลัง
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี / สาขาการตลาด / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขาการจัดการทั่วไป / สาขาการจัดการโลจิสติกส์ / สาขาไฟฟ้ากำลัง / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สาขาอิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้งโรงเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๔ /๑ หมู่ที่ ๓ ซอยวัดประชุมคงคา ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐ มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารแฝด ๕ ชั้น ๑ หลัง ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน ๔๓ ห้อง, ห้องประกอบ จำนวน ๑๔ ห้อง, ห้องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน ๒ ห้อง, ห้องสมุดจำนวน ๑ ห้อง, ห้องน้ำ จำนวน ๑๖ ห้อง, อาคารโภชนาคารจำนวน ๑ หลัง, สนามบาสเกตบอลจำนวน ๑ สนาม, สนามฟุตซอลจำนวน ๑ สนาม, สนามวอลเลย์บอลจำนวน ๑ สนาม, สนามเซปักตระกร้อจำนวน ๒ สนาม, โรงจอดรถ ๓ หลัง บริเวณจอดรถประกอบด้วยรั้วคอนกรีต โดยรอบ ๔ ด้าน มีหอจตุคามรามเทพไว้เป็นที่สักการบูชา

ชุมชนและสถานที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีพื้นที่ตั้งอยู่ในกรอบพื้นที่มีกายภาพประกอบไปด้วย
- ด้านทิศตะวันออกจดกับบ้านเช่าห้องชุด อาคาร ๓ ชั้น
- ด้านทิศใต้ จดกับถนน และวัดประชุมคงคา
- ด้านทิศเหนือจดกับสถานตากอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- ทิศตะวันตกจดกับหมู่บ้านเอกชน และอยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร และห่างจากทะเลประมาณ ๑๐๐ เมตร

353

นศ.แผนกบริหาร

212

นศ.แผนกช่าง

325

จบแล้วมีงานทำ'63

324

จบแล้วศึกษาต่อ'63